VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FISHING FOR LIFE

§ 1. Navn og Logo.
Fishing For Life, ejes af David Lind Nordby.


§ 2. Hjemstedskommune.

Odense.


§ 3. Formål.

Fishing For Life støtter op om organisationer og foreninger som, bekæmper Kræftformer. Fishing For Life udfører også almen velgørende arbejde.


§ 4. Medlemsforhold.

Som medlem kan optages enhver, der vil følge Foreningens bestemmelser.
Kontingent fastsættes af bestyrelsen efter gældende regler.
Medlemmer kan udmelde sig uden varsel.
Indbetalt kontingent og arrangement indbetalinger refunderes ikke.


§ 5. Passivt medlemskab.

Passivt medlem er den som ønsker medlemskab uden at binde sig til aktiv arbejde.


§ 6. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt inden udgangen af Januar og varsels i klubben min. 14 dage tidligere. Bestyrelsen er den højeste myndighed. Generalforsamlingen ledes i overensstemmelse med Foreningens vedtægter og dagsorden af den af forsamlingen valgte dirigent.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningen protokol.
Afstemning sker ved håndsoprækning. Fuldmagter anerkendes ikke.

Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen eller andre tillidshverv og ingen kan vælges uden at være til stede, men kan dog give tilsagn om at lade sig vælge ved at indgive det skriftligt til formanden.
Såfremt der ved valg til bestyrelsen eller andre tillidshverv opstilles flere kandidater end der kan vælges, skal valget ske skriftligt. Hvert medlem har en stemme.


§ 7.
Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Alle som har været medlem i 1 år og ikke er i restance med kontingent, og som rettidigt har betalt deres helårlige kontingent senest 14 dage før generalforsamling, har adgang og stemmeret.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 2 vælges i lige år, og de resterende 3 er på valg i ulige år. Formand og kasserer vælges i henholdsvis lige og ulige år. Resterende tillidsposter konstitueres af bestyrelsen

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen ved den årlige generalforsamling.


§ 8. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent.
Godkendelse af dagsorden.
Formands beretning.
Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være den samlede bestyrelse i hænde senest 8 dage før denne.


§ 9. Ekstra ordinære generalforsamlinger.
Ekstra ordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og skal desuden indkaldes, når mindst 51% af foreningens medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter begæringens fremkomst og afholdes efter samme regler som ordinær generalforsamling.


§ 10. Procedure for vedtægtsændringer.
Evt. vedtægtsændringer vedtages på den årlige el. ekstra ordinære generalforsamling. 

En ændring vedtages, når 51% af de fremmødte medlemmer stemmer for en ændring.


§ 11. Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden med mindst 3 dages varsel indkalder dertil. Formanden skal med samme varsel indkalde til møde, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det med angivelse af forhandlingsemne. Formanden bestemmer mødested. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed træffer formanden en afgørelse.

Bestyrelsens forhandlinger ledes af formanden og ved dennes frafald/fravær af den valgte Kasserer.


§ 12. Regnskabs og formueforhold.
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Foreningens regnskab forelægges på den årlige Generalforsamling.

§ 12,a. Revisor.
Revisor skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisor vælges i lig år.


§ 13. Tegningsret.
Fishing For Life tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner af formanden og kasserer.

§ 13,a. Forpligter.
Formanden forpligter Fishing For Life.


§ 14. Foreningens ophør.
I tilfælde af opløsning af foreningen, går det eventuelle overskud til foreningens medlemmer, til afholdelse af arrangementer.


§ 15. Medlemmers/Bestyrelsesmedlemmers ansvar.
Medlemmer/Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra klubbens side.

FISHING FOR LIFE –

VI GØR EN FORSKEL

CVR. NR. 40818952

©FISHING FOR LIFE 2020 l WEBMASTER DAVID NORDBY